រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានពិភាក្សាអំពីមាគ៌ាទៅមុខ ដើម្បីជំរុញការកសាងសហគមន៍ អាស៊ានបន្ថែមទៀត

ឡាវ៖ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានពិភាក្សាអំពីមាគ៌ាទៅមុខ ដើម្បីជំរុញការកសាងសហគមន៍ អាស៊ានបន្ថែមទៀត និងបានកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពដ៏ល្អក្នុងការសម្រេចបាននូវ ចក្ខុវិស័យ សហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ២០២៥ ដោយសកម្មភាព ៩៩% នៃផែនការលម្អិតសហគមន៍សន្តិសុខ និងនយោបាយអាស៊ាន សកម្មភាព៩២% នៃផែនការលម្អិតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសកម្មភាព៩៧% នៃផែនការលម្អិតសហគមន៍សង្គម-វប្បធម៌ ត្រូវបានបញ្ចប់ ឬកំពុងដំណើរការ។

សូមអានលទ្ធផល លម្អិត នៃកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រី ការបរទេសអាស៊ាន នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ទីក្រុងហ្លួងព្រះបាង សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ខាងក្រោម៖